Όροι Χρήσης (Χρήστες)

Καλώς ήρθατε στην Pernaokteo.gr  Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται από την Pernaokteo.gr ως υπηρεσία προς τους πελάτες μας.  Παρακαλώ λάβετε υπ’όψη σας τους παρακάτω βασικούς κανόνες  που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.Pernaokteo.gr.

Σημειώστε ότι η χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας συνιστά την άνευ όρων σύμφωνη γνώμη σας ως προς την τήρηση και τη δέσμευση  που ορίζουν οι όροι και προϋποθέσεις της.

Ακόμα κι αν παρακάμψετε την παρούσα συμφωνία, η χρήση αυτής της ιστοσελίδας εξακολουθεί να σας δεσμεύει  με τους συγκεκριμένους  Όρους και Προϋποθέσεις. H Pernaokteo.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μετά από κάθε αλλαγή ή τροποποίηση αποτελεί την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας ως προς την τήρηση και την δέσμευση σας  προς τους Όρους και Συνθήκες όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί. Γι αυτό το λόγο σας παροτρύνουμε να εξετάζεται τους Όρους και τις Συνθήκες της παρούσας ιστοσελίδας, κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

Περιορισμοί χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμες κρατήσεις και όχι για οποιαδήποτε κερδοσκοπική ή ψευδή αίτηση. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου μέσου για πρόσβαση στον κώδικα της ιστοσελίδας, εκτός αν έχει συγκεκριμένα επιτραπεί από την Pernaokteo.gr. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους παραβίαση θα επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του ελληνικού κράτους. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι διαθέτετε τη νόμιμη ηλικία για να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων σας στη φόρμα μέλους που έχετε συμπληρώσει, ώστε αυτή να παραμένει σε κάθε περίπτωση αληθή και ακριβής.

Συνιστά παραβίαση του νόμου να δίδεται ψευδή στοιχεία (π.χ. όνομα ή αριθμό κυκλοφορίας). Πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και αν δεν μας δώσετε το πραγματικό σας όνομα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε εκπέμπει μια μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση σε μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα επιβολής του νόμου για την αναγνώρισή σας. Χρήστες με ψευδή στοιχεία μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Άδεια, σχετική με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, χορηγείται για αποκλειστική χρήση της ιστοσελίδας ως χώρος κρατήσεων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των υλικών ή του περιεχόμενου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής για σκοπό διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Pernaokteo.gr, απαγορεύεται.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με την Πολιτική Απορρήτου της Pernaokteo.gr καθώς και με τους όρους που ενσωματώνονται στο παρόν και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτοί είναι λογικοί και ικανοποιητικοί.

Συναινείτε στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Pernaokteo.gr ή τρίτους παρόχους της ή τους αποκλειστικούς συνεργάτες της, σύμφωνα πάντα με τους όρους και για τους σκοπούς που, καθορίζονται από την Πολιτική Απορρήτου της Pernaokteo.gr. Εάν δεν είστε κάτοικος της Ελλάδας, παρακαλούμε σημειώστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλετε στην ιστοσελίδα αυτή, μεταφέρονται στην Ελλάδα και επεξεργάζονται από την Pernaokteo.gr προκειμένου να παρέχει η ιστοσελίδα αυτή τις υπηρεσίες της σε εσάς, καθώς και για άλλους σκοπούς (όπως ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου).

Περιορισμός Ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Pernaokteo.gr -συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της, διευθυντών της, υπαλλήλων της, αντιπροσώπων της- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για οποιοδήποτε τραυματισμό, θάνατο, απώλεια, αξίωση, ζημία, θεομηνία, ατύχημα,ακύρωση κράτησης, καθυστέρηση ή άλλες ειδικές, ποινικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές κάθε είδους, βάσει συμβολαίου, σύμβασης, αδικοπραξίας ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προέρχεται ή να συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή με οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης αυτής της τοποθεσίας για οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ακόμα κι αν ένα κάποιο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίσετε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Pernaokteo.gr και τους συνεργάτες της από αγωγές αποζημίωσης, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων) που προκύπτουν ή συσχετίζονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς. Επίσης, πιστοποιείτε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος των δικαιωμάτων ή έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε προσωπικά στοιχεία που αναπαράγονται ως μέρος της κράτησης σας.

Τρίτα πρόσωπα

Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αυτή για να αναθέσετε κάποια εργασία για λογαριασμό τρίτων, είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε σφάλμα σχετικό με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε σχέση με την χρήση αυτή. Επιπλέον, πρέπει να ενημερώσετε το τρίτο μέρος, που για λογαριασμό του αναθέτετε εργασία, για όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Pernaokteo.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των κανόνων και των περιορισμών που τους διέπουν.

Κάθε χρήστης που κάνει χρήση της ιστοσελίδας αυτής για λογαριασμό τρίτου, συμφωνεί να αποζημιώσει και να προστατεύσει κάθε καλυπτόμενο μέρος από ευθύνες, απώλειες, ζημιές (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης), μηνύσεις και κατηγορίες σχετιζόμενα με τον ίδιο ή το τρίτο πρόσωπο και την αδυναμία του να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφεται (παραπάνω). Ο χρήστης είναι άμεσα υπεύθυνος για την υποβολή οποιασδήποτε εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συναφών χρεώσεων και επιβαρύνσεων.

Σχόλια χρηστών και άλλες υποβολές

Όλα τα σχόλια, απόψεις, προτάσεις και ιδέες που υποβάλλονται ή προσφέρονται σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της Pernaokteo.gr. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε σχόλια και  παρατηρήσεις που γίνονται μεσω τις ιστοσελίδας μας  χωρίς καμία προειδοποιηση. Επίσης κανένας συνεργάτης της Pernaokteo.gr δεν έχει την υποχρέωση να διατηρήσει τα σχόλια αυτά ή να ανταποκριθεί σε αυτά.  Συμφωνείτε ότι είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων ή των παρατηρήσεων σας.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους Δικτυακούς τόπους και Υπηρεσίες

Στο βαθμό που αυτή η ιστοσελίδα περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες, πρέπει να γνωρίζετε ότι για οποιοδήποτε μέλημα που αφορά τις υπηρεσίες αυτές ή τις πηγές του συνδέσμου. Κανείς εκ της Pernaokteo.gr δεν εγγυάται για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών ή το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στους δικτυακούς τόπους αυτών των εξωτερικών υπηρεσιών. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι και οι υπηρεσίες αυτών, δεν σχετίζονται με κανέναν τρόπο με την Pernaokteo.gr ή με οποιονδήποτε συνεργάτη ή υπάλληλο της.

Τερματισμός χρήσης

Η Pernaokteo.gr διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της πρόσβασης, σε μέρος ή στο σύνολο αυτής της ιστοσελίδας, οποιουδήποτε χρήστη, χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Διάφορα

Οι τίτλοι σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν συνιστούν, σε καμία περίπτωση, περιορισμό ή προσδιορισμό των όρων και των διατάξεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Η Pernaokteo.gr δεν είναι αρμόδια για τυχόν λάθη, ακυρώσεις κράτησεις ή καθυστερήσεις σε υποβολές αιτημάτων που οφείλονται σε λανθασμένη αναγραφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης με δική σας υπαιτιότητα ή άλλων τεχνικών προβλημάτων που είναι πέρα από τον έλεγχο της Pernaokteo.gr.

Συνολική Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν ενσωματωθεί στο παρόν ή αναφέρονται σε αυτό, αποτελούν τη Συνολική Συμφωνία (συλλογικά η «Συμφωνία») ανάμεσα σε εσάς και κάθε σχετιζόμενου με το αντικείμενο της παρούσης, συνεργάτη της Pernaokteo.gr και υπερισχύει έναντι προηγούμενης συμφωνίας ή σύμβασης (προφορικής ή γραπτής) σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, και δεν μπορούν να τροποποιηθούν παρά μόνο γραπτώς. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτέλεση των υπόλοιπων διατάξεων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επηρεαστούν ή να υποτιμηθούν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η νομοθεσία του Ελληνικού κράτους διέπει την εκτέλεση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Συμφωνείτε να δώσετε τη συγκατάθεση σας για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Αθήνα, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από, ή σχετίζεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Όροι Χρήσης (Ιδιωτικά ΚΤΕΟ)

Καλώς ήρθατε στην Pernaokteo.gr  Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται από την Pernaokteo.gr ως υπηρεσία προς τους πελάτες μας.  Παρακαλώ λάβετε υπ’όψη σας τους παρακάτω βασικούς κανόνες  που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.Pernaokteo.gr.

Σημειώστε ότι η χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας συνιστά την άνευ όρων σύμφωνη γνώμη σας ως προς την τήρηση και τη δέσμευση  που ορίζουν οι όροι και προϋποθέσεις της.

Ακόμα κι αν παρακάμψετε την παρούσα συμφωνία, η χρήση αυτής της ιστοσελίδας εξακολουθεί να σας δεσμεύει  με τους συγκεκριμένους  Όρους και Προϋποθέσεις. H Pernaokteo.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μετά από κάθε αλλαγή ή τροποποίηση αποτελεί την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας ως προς την τήρηση και την δέσμευση σας  προς τους Όρους και Συνθήκες όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί. Γι αυτό το λόγο σας παροτρύνουμε να εξετάζεται τους Όρους και τις Συνθήκες της παρούσας ιστοσελίδας, κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

Περιορισμοί χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για την διαχείριση των κρατήσεων για τεχνικούς ελέγχους που δέχεστε μέσω της ιστοσελίδας Pernaokteo.gr. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου ή χειροκίνητου μέσου για την αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών καθώς και η πρόσβαση στον κώδικα της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους παραβίαση θα επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του ελληνικού κράτους. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι διαθέτετε τη νόμιμη ηλικία για να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων σας στη φόρμα μέλους που έχετε συμπληρώσει, ώστε αυτή να παραμένει σε κάθε περίπτωση αληθή και ακριβής.

Συνιστά παραβίαση του νόμου να δίδεται ψευδή στοιχεία (π.χ. επωνυμία εταιρίας κτλ). Πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και αν δεν μας δώσετε τα πραγματικά σας στοιχεία, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε εκπέμπει μια μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση σε μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα επιβολής του νόμου για την αναγνώρισή σας. Χρήστες με ψευδή στοιχεία μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Άδεια, σχετική με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, χορηγείται για αποκλειστική χρήση της ιστοσελίδας ως χώρος διαχείρισης των κρατήσεων που δέχεστε. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των υλικών ή του περιεχόμενου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής για σκοπό διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Pernaokteo.gr, απαγορεύεται.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με την Πολιτική Απορρήτου της Pernaokteo.gr καθώς και με τους όρους που ενσωματώνονται στο παρόν και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτοί είναι λογικοί και ικανοποιητικοί.

Περιορισμός Ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Pernaokteo.gr -συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της, διευθυντών της, υπαλλήλων της, αντιπροσώπων της- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για οποιοδήποτε τραυματισμό, θάνατο, απώλεια, αξίωση, ζημία, θεομηνία, ατύχημα,ακύρωση κράτησης, καθυστέρηση ή άλλες ειδικές, ποινικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές κάθε είδους, βάσει συμβολαίου, σύμβασης, αδικοπραξίας ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προέρχεται ή να συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή με οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης αυτής της τοποθεσίας για οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ακόμα κι αν ένα κάποιο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίσετε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Pernaokteo.gr και τους συνεργάτες της από αγωγές αποζημίωσης, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων) που προκύπτουν ή συσχετίζονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς.

Σχόλια χρηστών και άλλες υποβολές

Όλα τα σχόλια, απόψεις, προτάσεις και ιδέες που υποβάλλονται ή προσφέρονται σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της Pernaokteo.gr. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε σχόλια και  παρατηρήσεις που γίνονται μεσω τις ιστοσελίδας μας  χωρίς καμία προειδοποιηση. Επίσης κανένας συνεργάτης της Pernaokteo.gr δεν έχει την υποχρέωση να διατηρήσει τα σχόλια αυτά ή να ανταποκριθεί σε αυτά.

Τερματισμός χρήσης

Η Pernaokteo.gr διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της πρόσβασης, σε μέρος ή στο σύνολο αυτής της ιστοσελίδας, οποιουδήποτε χρήστη, χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Διάφορα

Οι τίτλοι σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν συνιστούν, σε καμία περίπτωση, περιορισμό ή προσδιορισμό των όρων και των διατάξεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Η Pernaokteo.gr δεν είναι αρμόδια για τυχόν λάθη, ακυρώσεις κράτησεων ή καθυστερήσεις προσέλευσης και για οποιαδήποτε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί μια κράτηση.

Συνολική Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν ενσωματωθεί στο παρόν ή αναφέρονται σε αυτό, αποτελούν τη Συνολική Συμφωνία (συλλογικά η «Συμφωνία») ανάμεσα σε εσάς με την Pernaokteo.gr και κάθε σχετιζόμενου με το αντικείμενο της παρούσης, συνεργάτη της Pernaokteo.gr και υπερισχύει έναντι προηγούμενης συμφωνίας ή σύμβασης (προφορικής ή γραπτής) σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, και δεν μπορούν να τροποποιηθούν παρά μόνο γραπτώς. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτέλεση των υπόλοιπων διατάξεων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επηρεαστούν ή να υποτιμηθούν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η νομοθεσία του Ελληνικού κράτους διέπει την εκτέλεση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Συμφωνείτε να δώσετε τη συγκατάθεση σας για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Αθήνα, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από, ή σχετίζεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.